65 The Curse of Giles Corey

64 The Roswell Incident

Jackson Spooks: 62 The Enfield Poltergeist

Jackson Spooks: 58 The Wukulla Volcano

Jackson Spooks: 52 The Taos Hum

Jackson Spooks: 51 Listener Spooks 3

Jackson Spooks: 50 The Secret Of Glamis Castle

Jackson Spooks: 49 The Fresno Nightcrawlers

Jackson Spooks: 48 Three Chinese Cryptids

Jackson Spooks: 46 Listener Spooks 2

Jackson Spooks: 45 Personal Spooks

Jackson Spooks: 42 Listener Spooks